Jacob Kongshaug

PMST efteruddannelse

Online infomøde tirs.d.09/01 2025 Kl.17.00-18.00

Læs mere her

Målgruppen af mennesker, der lider af stress- og traume symptomer er støt voksende i vores samfund. Da det er begrænset, hvor mange somatiske behandlingsmuligheder der i dag findes, er der efterspørgsel på netop den viden, du tilegner dig på denne efteruddannelse.

Efteruddannelsen forholder sig specifik til manuel behandling af klienter med skader efter stress og traumatiske hændelser og den efterfølgende særligt sensitive tilstand, klienten ofte befinder sig i.

Efteruddannelsen er struktureret omkring to dele. Første del udgør 5 moduler af 2 dage, hvor du bliver trænet i en basis protokol. Anden del udgør 4 moduler af 2 dage, som består i at få indsigt i 4 specifikke målgrupper og hvorledes du kan anvende din basis protokol på disse.

Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer af kropsterapeuter med solid teoretisk og praktisk erfaring.

Kontakt Jacob Kongshaug for afklaring – se kontaktinformation til højre på siden.

Info om kurset

Kurset løber over følgende 9 weekend moduler:

1. del

 • Modul 1: 22.-23. Feb. 2025
 • Modul 2: 22.-23. Mar. 2025
 • Modul 3: 26.-27. Apr. 2025
 • Modul 4: 17.-18. Maj 2025
 • Modul 5: 14.-15. Jun 2025

 

2. del

 • Modul 6: 23.-24. Aug. 2025
 • Modul 7: 20.-21. Sep. 2025
 • Modul 8: 18.-19. Okt. 2025
 • Modul 9: 15.-16. Nov. 2025

Alle modulerne afholdes lørdag-søndag. 

Lørdag er det fra 10-16:30, søndag er det fra 9-16:30

Tilmeldingsfrist: fredag d. 7 februar 2025

Kurset er på max 8 deltager, Så hurtig tilmelding, er en fordel hvis man ønsker at være sikker på en plads.

Kurset kan betales i rater.

Kontakt Jacob Kongshaug for nærmere aftale eller spørgsmål.

Jacob Kongshaug efteruddannelse

Hvad får man på efteruddannelsen?

På del 1 som udgør basisprotokollen, gives en grundig teoretisk og praktisk indføring i metoden psykomotorisk stress og traumebehandling PMST.

En komplet behandlingsmetode der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særlig sensitive nervesystemer, afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.

Fokus på dig som behandler – herunder dine færdigheder til selvregulering, hvilket er en afgørende kvalitet i resonansfeltet med din klient. Med denne færdighed støtter og stabilisere du din klients proces, til fordel for jeres fælles ressourcer og klientens læring i det terapeutiske rum.

Undervisning og indblik i systemet Tensionel Integrity eller bedre kendt som Tensegrity. Et system der anatomisk, helt ned på celle plan, binder kroppens mange væv og dele sammen til en stort sammenhængende matrix.

Manuelle teknikker, som med afsæt i Tensegrity, gør det muligt at kontakte traumatiseret kropsvæv, uanset type og placering i kroppen.

Grundlæggende teknikker, redskaber og færdigheder, der åbner dit virkefelt som manuel behandler til at kunne kontakte og behandle på alle vævsstrukturer i kroppen.

Observationsteknikker så du præcist kan følge de non-verbale processer kroppen gennemgår under en behandling. Teknikkerne sikre, at du kan vurdere og vejlede klienten gennem behandlingen, i et tempo og i en intetsitetsgrad din klient kan rumme.

Indsigt i kroppens reaktioner og adfærd når den aktiverer sin overlevelsesintelligens.

Træning i observation af fysiologiske ”discharge” mønstre når kropsvævet re-orienter og forløser fastlåste traume tilstande.

Indhold på 1. del som udgør de første 5 moduler

1.Modul

– Introduktion til PMST metoden.

-Hvordan støtter vi kontakten til særlig sensitive klienten.

Vi skal arbejde med redskaber der støtter og etablere et sikkert terapeutisk rum for klientens proces. Her vil vi fordybe os i behandlerens rolle som resonansfelt og træne kropsorienterede færdigheder, der støtter en stabiliserende kontakt mellem behandler og klienten.

-Introduktion til doseret berøring og træning af manuelle teknikker til at lokaliser hvor kropsvævet fastholdes i reaktioner på traumer.

-Udarbejdelse af individuel træningspraksis, med fokus på specifikke færdigheder til selvregulering af behandlerens egen stressrespons. Denne træning beskrives i log-bog og vil danne grundlag for et fortløbende gruppearbejde. Instruktion igangsættes på første modul.

2. Modul

-Opsamling på selvregulering og gennemgang af individuel træningspraksis fra sidste modul, med nysgerrighed på medgående og modgående mønstre.

-Træning og undersøgelse af åndedrætsmønstre som observationsredskab i den terapeutiske proces.

-Træning og integration af observationsfærdigheder og behandlingsteknikker, med fokus på at følge kroppens naturlig evne til forløsning af låst konfliktstof.

-Færdighedstræning gennem fordybelse i begrebet ”kontakt til smerten”. Her tages afsæt i behandlerens direkte berøringskontakt til klientens smerte og konflikt tilstande.

Gennemgang af klientens i-tale-sættelse af det sensoriske, et terapeutisk redskab til forandring gennem bevidstgørelse af de dybe non-verbale sansninger.

3. Modul

-Opsamling på begrebet ”kontakt til smerten” fra sidst.

-Gennemgang af Emotionelle anatomi. En forståelse der tager afsæt i kropstrukturens forandringsprocesser under konflikt. Giver indblik i hvorledes kroppens tværgående muskel og bindevævsstrøg (diafragmer), kontroller og varetager transit og passage af senso-emotionelt oplevelser og tilstande.

-Behandlingsteknikker til behandling af de tværgående vævstrukturer. Redskab der er afgørende for harmonisk forløsning af overvældende emotioner og sanseoplevelser.

-Træning i kropslæsning med fokus på hvor kroppen ”gemmer sin ramthed”.

-Indsigt i hvorledes kroppen og vævet handler og reagerer på udfordringer der medfører kontroltab.

4. Modul

-Opsamling på foregående modul med orientering på sammenhæng mellem smerte og emotionel fortrængning.

-Teoretisk gennemgang og behandling af under-ekstremisterne, med fokus på led og bindevævsstruktur.

-Gennemgang af de 4 overlevelse intelligenser og sammenhængen med kategorier af fysiologiske reaktionsmønstrer af ”discharge”, når kropsvævet re-orientere/ forløser under den terapeutiske proces.

-Træning af manuel kontakt til de dybe rytmer der styrer kropsvæskernes cirkulation i kroppen. Et redskab der effektivt stabiliserer og grounder nervesystem og krop.

5. Modul

-Opsamling med afsæt i den hidtidige behandlingsprotokol.

-Fokus og træning i samtale struktur, der støtter afklaring af det non-verbale kropslige reaktionsfelt.

-Træning af teknikken; Fokusering der tager afsæt i klientens evne til at beskrive sin kropssansninger eller Feltsense.

-Endelig opsummering gennemgang af den samlede behandlingsprotokol og afrunding af kurset.

1. Fald og slagskader

2. Kronisk stress/udbrændthed.

3. Kroniske smerter

4. Personrelateret vold og sexuelle overgreb

Disse 4 forskellige målgrupper profiterer af specifikke behandlingsrammer, som kan optimere den individuelle behandlingsproces og sikre bedre afklaring og hurtigere stabilisering af klientens symptombillede.

Undervisningen tager afsæt i teori og behandlingsprotokollen fra PMST Basis protokol. Vi vil med øje for målgruppers forskellige udfordringer, får mulighed for at arbejde os dybere ind i teknikkerne og åben for nye lag af forståelse og effekt i PMST-teknikkerne. Foruden den manuelle træning vil der følge undervisning i teoretiske og pædagogiske rammer, der særligt tager hensyn til de forskellige målgruppers specielle problematikker.

Det får du på kurset.

 • Psykomotorisk behandlingsstrategier, samt manuel PMST-teknikker til at behandle personer med vedvarende symptomer efter fysiske uheld med fald eller/og slagskader. Herunder PMST-teknikker til manuel behandling af hjernerystelser, piskesmæld, knoglefrakture, led- ledbåndslæsioner.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med psykiske og kropslige belastningssymptomer afledt af vedvarende stress. Herunder protokol for manuel restitutionsbehandlingen, samt samtale teknikker til afklaring af stressmønster og ressource afklaring.
 • Psykomotorisk behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med kroniske smerteproblematikker. Herunder undervisning af kropsorienterede færdighedsteknikker til at fremme klientens evne til containment af sin smerte, samt samtale teknikker der støtter klientens muligheden for indsigt ”bagom” smerten.
 • Psykomotoriske behandlingsstrategi, samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med symptomer afledt af hændelser med personrelaterede vold og/eller sexuelle overgreb/krænkelser. Herunder tracking af kropslige overlevelsesreaktioner, med fokus på låste mønstre der begrænser kropslig og relationel kontakt. Afklaring af disse reaktionsmønstre danner grundlag for den psykomotoriske behandlingsproces.
 • Kropsorienterede samtaleteknikker til at sporer og bevidstgøre implicitte hukommelsesbrikker til at afdække medgående ressourcer i klientens traumereaktioner.

Undervisning i monitorering og opmærksomhed på låste rollesamspil mellem behandler og klient. Traumemønstre der påvirker relationskompetencen hos både behandler og klient. Herunder afklaring af tydelige rammer og dagsorden for behandlingen. Tiltag der støtter og optimere din behandlingspraksis, samt stabiliser og grounder behandlingsprocessen for din traumeramte klient.

6. Modul

Fald og slag skader.

Introduktion til hvordan vi hjælper personer som vedbliver med at have smerter og ubehag efter slag og faldskader, trods længerevarende restitution periode.

Undersøgelse og træning af balancetolerance efter fald. Gennemgang af øvelser til reetablering af tillid til de autonome balancereflekser.

Gennemgang og træning i manuel palpation til at afklare område og omfanget af skaden. Altså hvorledes er skaden orienteret i kroppen; dybt eller overfladisk. Afklarende information til vurdering af behandlingsstrategi og teknik.

Gennemgang og træning af PMST-teknikker til clearing og balancering af vævsstruktur efter vrid, træk og slag. Ofte vil autonome reaktioner vedblive at fastholde kompensatoriske beskyttelsesspændinger, trods succesfuld vævsheling. En clearing og støtte til re-orientering af vævets naturlige refleksmønstre. Vil støtte til at optimerer spændingsbalance, nærvær og styrke i det ramte område.

Gennemgang og træning af knogleteknikker til aflastning og genorganisering af de tensile (spændingsafhængige) forhold i knoglevævet. Mange slag og faldskader involverer ofte knoglestrukturen og medfører ofte forandringer i knoglevævets plasticitet og spændingsdynamik. Kropsstrukturens generelle spændingsdynamik reagerer meget fint nuanceret og udfordres af selv meget små forskydninger. Regulering og mobilisering af knoglevævet efter fald og slagskader, har ofte afgørende betydning for optimeringen af mobiliteten i kroppen.

7. Modul 

Kronisk stress/udbrændthed

Introduktion og undervisning i generelle symptomstrukturer ved kronisk stress. Herunder de indre dynamikker og mindset, der ofte er fremtrædende hos den stressramte person.

Rammesætning for arbejdet med personen og redskaber til at afdække de bagvedliggende adfærdsmønstre. Afdækning af medgående og modgående mønstre er i fokus og er især afgørende for en stabil og positiv forandringsprocessen hos den stressramte.

Gennemgang og træning af den manuelle behandlingstilgang. Her vil fokus være på orientering i fordybelse på reguleringstilstande i kroppens organer, samt de 3 tværgående bindevævsstrukturer i abdomen.

Gennemgang og træning af visuel monitorering af de subtile forandringsmarkører hos den stressramt. Restitution er en langsom bevægelse, når grundkonstitutionen er i svær ubalance og underskud. Den kropslige proces mod øget ressourcer og bedre færdighed til stressregulering er subtil. Særlig opmærksomhed på medgående markører er derfor afgørende, for at kunne støtte en positiv bevægelse hos den stressramte

8. Modul

Kroniske smerter

Introduktion og undervisning i smertens fysiologi og kendetegn for klienter med langvarige og vedvarende smertelidelser.

Gennemgang og træning i kropsorienterede færdigheder til at støtte klientens færdighederne og evne til selvregulering når smertebilledet er kronisk.

Gennemgang og træning af manuelle PMST-teknikker med orientering til doseret sensorisk eksponering af klintens fysiske smerte. En manuel behandlingsprotokol der støtter klientens bevægelse mod øget containment af sin smerte.

Undervisning og træning i samtaleredskaber til at hjælpe klinten til kropsorienterede verbalisering af sin smerte, med hensigt og fokus på at bevidstgøre de mønstre der ligge ”bagom” smerten.

Gennemgang og træning af samtale terapeutiske redskaber til at afklare og arbejde med de underliggende og ofte komplekse mønstre der er baggrund for den kroniske smerte.

9. Modul

Personrelaterede vold og overgreb.

Introduktion i hvordan støtter og hjælper vi personer, som har været udsat for fysisk vold og/eller sexuelle krænkelser. Vi er i kontakt med et særligt sensitivt reaktionsfelt hos den krænkede. Et felt der er låst i generelle mellemmenneskelige tillidskonflikter og deraf følgende sensorisk overaktivitet, når klienten er i relation andre mennesker,

Vi skal genbesøge og træne de 4 grundfærdigheder fra basiskurset (jordforbindelse, centrering, afgrænsning og ”rumning” af emotioner). Vi skal et lag dybere og inddrage det relationelle aspekt i færdighedstræningen. Herved vil vi bedre kunne understøtte vores evne til ”rumning” i den relationelle resonansfelt og derved støtter klientens muligheden for genforhandling af sin oplevelse af sikker kontakt/sikker rum.

Vi skal gennemgå og undersøge markører for de instinktive overlevelsesreaktioner, herunder træne behandling af låste overlevelsesreaktioner som flugtrefleks, beskyttelsesrefleks, immobilitet/freezerepons samt dominans og underkastelsesmønstre.

Undervisning og træning i hvorledes vi kan ”forhandle” med vores instinktive del af nervesystemet. En træning i selvregulering mellem de ”medgående” sensoriske ressourcemarkører contra de ”modgående” instinktaktiverede overlevelsesreaktioner.

Vi skal undersøge og træne vores orientering til reaktionsmarkører på tillidskonflikter, samt træne opmærksomhed på kontrol- og autoritetsmønstre mellem behandler og klient.

Til kursusforløbet medfølger kompendium, der dækker indholdet til de første 5 moduler som udgør PMST basis protokol. Materialet udsendes som PDF/E-dokument umiddelbar før kursus start. Desuden vil undervisningen understøttes af Power Points præsentationer, som vil være til rådighed efter hvert modul. Link til fælles undervisningsmappe vil udsendes umiddelbart efter første modul. I denne mappe vil der, foruden undervisningsmaterialet, være relevante artikler og filmklip, der relaterer til indholdet på de respektive moduler.

Det forventes at du træner og integrerer modulernes indhold af færdigheder og teori mellem undervisningsmodulerne, gerne i udveksling med andre deltager fra kurset.

I denne proces skal endvidere afsættes tid til minimum 1 behandlingsforløb af 5 sessioner. Behandlingsforløbet skal journaliseres og bruge som udviklingsredskab i sammenhæng til det din individuelle praksis i selvregulering og færdighedstræning. Sidstnævnte refererer til træningsopgave der igangsættes på 1. modul.

Der udstedes kun kursus diplom efter fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb. Begrænset til de moduler man har haft fravær på.

For at støtte din fortsatte faglige udvikling, etableres en lukket facebookgruppe. Hvor du vil have mulighed for faglig udveksling og sparring.

Jacob Kongshaug psykomotorisk terapi